Menu

دفتر رایزنی علمی

 دفتر رایزنی علمی و سرپرستی دانشجویان ایرانی در روسیه و روسیه ی سفید و اوکراین در سال 1992 همزمان با اعزام اولین گروه دانشجویی تأسیس شد. در سال 1385 به سبب کثرت تعداد دانشجو در اوکراین، سرپرستی جدیدی برای کشور های اوکراین آذربایجان و ارمنستان برگزیده شد و حیطه ی دفتر مسکو به روسیه، روسیه سفید و کشورهای آسیای میانه تغییر یافت. سرپرستی دانشجویان و رایزنی علمی در سفارت جمهوری اسلامی ایران که نمایندگی دو وزارتخانه "علوم، تحقیقات و فناوری" و "بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" را داراست، از ابتدای تأسیس به ترتیب بعهده آقایان دکتر  احمد غلامی، دکتر اصغریان، دکتر فتح اله امی، دکترعبدالحمید ریاضی، دکتر علی باکویی, دکتر بهروز ابطحی,و دکتر احمد غلامی بوده است. در حال حاضر دکترمحسن نجفی عضو هییت علمی دانشگاه صنعتی اراک مسئولیت رایزنی را برعهده دارد. رایزنی های علمی علاوه بر وظایف مصرح در قانون اعزام مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی وظایف گسترده ای دارند. بنابر آنچه که در حکم مقام محترم وزارت علوم تحقیقات و فن آوری آمده شناسایی دقیق استعدادها و امکانات علمی موجود و ایجاد زمینه های لازم برای بهرهبرداری مناسب از آنها و برقراری همکاری علمی با دانشگاهها و مراکز پژوهشی میهن اسلامی و همچنین در امر سرپرستی دانشجویی، تعامل و ارتباط نزدیک با دانشجویان عزیز ایرانی، اهتمام در رفع مشکلات آنها، رسیدگی به امور فرهنگی و آموزشی آنان و پیگیری امور اعزام دانشجو از جمله این وظایف است.

 

 

 

خبرنامه فعالیت های علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در روسیه، اکراین و بلاروس